Lịch sử

Các đề mục trong trang:

Lịch sử Chat và Tin nhắn offline
Xuất dữ liệu Lịch sử

Lịch sử Chat và Tin nhắn offline

Lịch sử là nơi lưu trữ toàn bộ tương tác giữa Khách hàng và Agents. Nội dung lưu trữ được chia thành Lịch sử chat và Tin nhắn offline. Bạn có thể nhận biết bằng hình ảnh icon.

Screenshot_25

Lịch sử chat bao gồm tất cả các cuộc chat (thông thường, bỏ lỡ, chỉ có tin nhắn của agent) và tin nhắn offline.
Bạn có thể sử dụng bộ lọc linh động để dễ dàng phân loại lịch sử chat.

missed chat 2

Xuất dữ liệu Lịch sử

Subiz cho phép trích xuất dữ liệu dưới dạng file CSV. Dữ liệu bao gồm các cuộc chat và tin nhắn offline. Từ dữ liệu này, bạn có thể nhập vào CRM (Quản lý thông tin khách hàng), hoặc phân tích các chỉ số như Thời gian đợi của Khách hàng.

Đọc thêm về cách mở file csv trên Excel

Screenshot_26

File csv sẽ không thống kê những cuộc chat chỉ có tin nhắn của Agent. 

  • Chỉ Agent admin mới có quyền xuất dữ liệu.
  • Gói miễn phí không xuất được lịch sử chat
  • Dữ liệu được xuất tối đa là 30 ngày/một lần. Nếu bạn cần dữ liệu dài hơn 30 ngày, hãy chia nhỏ ra thành nhiều lần xuất dữ liệu.Sau khi yêu cầu xuất dữ liệu, hệ thống sẽ thực hiện công việc lấy dữ liệu của bạn ra. Công việc này sẽ mất khoảng 2 – 5 phút tính từ lúc bạn click nút Xuất dữ liệu. Dữ liệu xuất sẽ được gửi về email của bạn ngay sau đó.