Thống kê

Các đề mục trong trang:

Thống kê chat
Thống kê đánh giá
Thống kê thời gian làm việc của Agent
Thống kê Trigger
Thống kê Referral

Thống kê chat

Subiz thống kê các cuộc chat và chia thành:

  • Cuộc chat thông thường: Hay gọi cách khác là cuộc chat thành công. Đây là những cuộc chat có sự tham gia của cả hai phía Agent và Khách truy cập. Con số này thể hiện sự tương tác của website bạn với khách hàng. Thông thường, tương tác nhiều sẽ đem lại cơ hội nhiều hơn.
  • Cuộc chat bỏ lỡ (missed chat): Là cuộc chat được khởi đầu bởi Khách truy cập nhưng không có Agent nào tham gia vào trả lời. Hay nói cách khác là những cuộc chat không được đáp ứng. Bạn cần giảm số lượng cuộc chat bỏ lỡ.

1
Bạn có thể lọc thống kê để xem theo nhóm, từng agent để có báo cáo chi tiết.

Nếu bạn có nhiều agent, đôi khi bạn thấy con số thống kê khi xem Tất cả lại nhỏ hơn khi bạn cộng tổng sau khi xem thống kê riêng từng agent là vì lý do sau:

  • Với Cuộc chat thông thường: Đây là trường hợp khi cuộc chat được chuyển (transfer) qua lại giữa các agent, khi đó cùng là một cuộc chat nhưng agent nào nhận và tham gia đều sẽ được tính một cuộc. Nhưng thống kê chung thì vẫn chỉ là 1 cuộc chat.
  • Với Cuộc chat bỏ lỡ: Cùng là một cuộc chat nhưng sẽ được tính cho tất cả agent đang online.

Thống kê đánh giá

Với mỗi cuộc chat Khách hàng có thể đánh giá Tốt (good/hài lòng) hoặc Không tốt (bad/chưa hài lòng). Thống kê Subiz sẽ cho bạn thấy số lượng các cuộc chat được đánh giá.

2

Bạn cần giảm số lượng các cuộc chat được đánh giá Không tốt, đây là những cuộc chat mà khách hàng không hài lòng. Nó có thể do Agent hoặc cũng có thể do Doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Bạn cũng có thể xem chi tiết những cuộc chat được đánh giá Không tốt (tốt) tại mục Lịch sử.

Thống kê thời gian làm việc của Agent

Thống kê thời gian làm việc của Agent được Subiz viết tắt là Availability (sẵn sàng hỗ trợ). Nó là tổng số thời gian Agent làm việc ở chế độ Available. Bạn có thể xem thời gian làm việc của cả nhóm hoặc từng Agent cụ thể. Subiz không thống kê thời gian Agent Away vì đây là trạng thái thể hiện Agent không sẵn sàng để hỗ trợ khách hàng.

Thời gian làm việc của Agent sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số về Số lượng cuộc chat. Nếu thời gian sẵn sàng thấp, bạn sẽ thấy số lượng cuộc chat cũng thấp. Một ý nghĩa tuyệt vời của thống kê này là thời lượng làm việc trong một ngày. Khi bạn xem một ngày, Subiz sẽ thống kê theo khung giờ trong ngày đó. Bạn cần phải đối chiếu thói quen truy cập của khách hàng để phân bổ thời gian làm việc tối ưu hơn.

Xem thêm: Subiz làm việc với Google Analytics

Thống kê Trigger

Thống kê Trigger cung cấp cho bạn số liệu số lần trigger được thực thi. Các Trigger được thiết lập tại Cài đặt > Trigger.

Thống kê Referral

Referral là một chương trình giới thiệu Subiz tới bạn bè của bạn, qua đó bạn sẽ được nhận tiền hoa hồng giới thiệu. Thống kê Referral sẽ thông kê chi tiết số lượng tài khoản Subiz mà bạn đã giới thiệu được.