trigger-param

Trigger

Các đề mục trong trang:

Trigger là gì?
Trigger Tự động mời chat
Trigger tự động gửi tin nhắn
Gắn/Xóa nhãn ghi dấu khách hàng

Trigger là gì?

Trigger là một chức năng tự động thực hiện hành động tới một nhóm đối tượng đáp ứng những điều kiện đã được định sẵn.

Ví dụ như:

  • Tự động mời khách hàng chat sau khi họ đã xem 3 trang
  • Gán nhãn để ghi dấu khách hàng sau khi họ mua hàng
  • Tự động gửi lời chào khi khách hàng đến từ Tp. Hồ Chí Minh …

Trigger hiện có những loại hành động sau:

  • Tự động mời chat
  • Tự gửi tin nhắn.
  • Gắn/Xóa nhãn ghi dấu khách hàng.

gan nhan fb

Với một trigger, bạn có thể tạo nhiều hành động. Nhưng nếu hành động của bạn trùng nhau, trigger chỉ thực hiện một hành động đầu tiên.

Tự động mời chat

Thay vì bạn phải theo dõi từng khách truy cập để tương tác, bạn có thể đặt tự động mời khách tương tác bằng việc thiết lập trigger.

Các trigger sẽ giúp bạn xuất hiện đúng nơi, đúng lúc. Ví dụ như:

  • Tự động mời chat sau khi khách đã chọn được sản phẩm (xem trang chi tiết sản phẩm)
  • Tự động mời chat khi khách rời trang giỏ hàng mà không thanh toán
  • Tự động mời chat ngay khi khách vào website (thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ)…

Mời chat là khởi đầu của cuộc chat, do đó bạn không thể mời chat lại nếu khách truy cập đang có cuộc chat.

Khi trigger tự động mời chat hoạt động, cửa sổ chat phía khách truy cập sẽ tự động mở ra và kèm theo âm báo có tin nhắn mới.

trigger1

Tin nhắn mời chat sẽ được gửi đi dưới tên một agent (bạn có thể tạo một agent ảo hoặc lựa chọn 1 trong các agent trong tài khoản). Điều này có ý nghĩa thể hiện sự tương tác giữa agent và khách truy cập, không phải là giữa doanh nghiệp và khách.

Trigger tự động gửi tin nhắn

Cũng như trigger tự động mời chat, tự động gửi tin nhắn sẽ gửi tới khách truy cập 1 tin nhắn khi khách đang có cuộc chat. Nó thường được áp dụng để trả lời tự động cho yêu cầu chat của khách hàng hoặc gửi tin nhắn tiếp nối sau khi đã thực hiện tự động mời chat.

auto reply

Tin nhắn tự động sẽ được gửi đi dưới tên một agent (bạn có thể tạo một agent ảo hoặc lựa chọn 1 trong các agent trong tài khoản).

Gắn/Xóa nhãn ghi dấu khách hàng

Nhãn (label) được phát triển để bạn ghi dấu khách hàng. Nó sẽ được lưu lại từ khi được tạo đến khi khách quay lại. Nhãn ví dụ: Khách mua hàng; Khách hỏi báo giá; Khách quan tâm iPhone… Các nhãn sẽ được hiển thị tại màn hình của Tab Visitor, giúp bạn dễ dàng theo dõi khách hàng theo nhãn. Để gắn nhãn, bạn sử dụng trigger với hành động gắn nhãn.

Ví dụ: Khi khách vào trang iPhone 6 thực hiện hành động gắn nhãn “Khách quan tâm iPhone 6”.

Hành động gắn nhãn này sẽ được truyền vào Google Analytics với Event Category “Subiz Labels”. Nó giúp bạn thực hiện thống kê kết hợp với Google Analytics hoặc tạo nhóm để thực hiện Remarketing.

Việc xóa nhãn cũng được làm tương tụ như gắn nhãn. Trong Trigger, bạn chọn hành động Xóa nhãn.

Tìm hiểm thêm về trigger.